ඔබටත් සුපිරි ඔත්තු බලන කෑමරාවක් (android)

ඔයාලට කට හරි හොරෙන් පින්තූර ගන්න ඔනනම් මෙන්න හොදම ඈප් එක අරගෙනම බලන්න 

3.6 mb only


Previous
Next Post »